KA

SBR-anslutna och ansvarsförsäkrade via Länsförsäkringar

Kontakta oss


Besiktning

Anders Björk

anders@ekstrombyggteknik.se

mobil: 070-1090230


Pär Ekström

par@ekstrombyggteknik.se

mobil: 073-7319730


Juridik

Ingvar Gräns

Jur. Kand.

ingvar@ekstrombyggteknik.se

mobil: 076-2487301


Välkomna med er förfrågan!

KA

Pär Ekström är vår KA, han kan vara kontrollansvarig för alla typer av projekt.

Enligt lagen (PBL) kräver de flesta byggarbeten en KA (kontrollansvarig) vid bygg-, rivnings- eller marklov.

KA hjälper dig som ska bygga att hitta rätt bland alla krav och bestämmelser. Han har överblick över lagstiftning, förordningar, noemer och bestämmelser och kan guida dig till vad som är väsentligt för ditt projekt.

 

Den kontrollansvarige måste vara certifierad av ett företag som fått fullmakt från myndigheten Swedac.

Pär Ekström med certifieringsnummer 7647 återfinns på Boverkets och SBR:s förteckning över certifierade kontrollansvariga.

 


KONTROLLANSVARIGES UPPGIFTER

PBL KAP. 10 § 11

 

En kontrollansvarig ska

 

  1. Biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt § 6 och, i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall.
  2. Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.
  3. Vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 ska informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.
  4. Närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
  5. Dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet.
  6. Avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.
  7. Om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden

Ekström Byggteknik AB, Styrmansgatan 16A 414 58 Göteborg. Godkänd för F-skatt